خوش آمدید

منبت کاری

نحوه انجام منبت کاری بر روی چوب

2 سال پیش
مطمئنا تا به حال بر روی اشیاء چوبی نقش و نگارهایی را مشاهده کرده اید و می دانید که این نقش و نگار ها چه ظاهر زیبایی را به وسیله بخشیده است، به این نقش و نگاری که بر روی چوب ها وجود دارد منبت کاری یا خاتم کاری گفته می...

فهرست

تنظیمات