خوش آمدید

آموزش ساخت غذا خوری پرنده

نوشته شده در تاریخ5 سال پیش

ابزار پیشنهادی: اره فارسی بر یا اره گرد

میز اره

دریل بی سیم یا دریل برقی با مته

چکش میخ کش

موارد مورد نیاز:

2 قطعه چوب سرو با برش معمولی به اندازه 1*8*8

یک قطعه 4 اینچ از استوانه ای به شعاع 2/1 اینچی

دو قطعه 5 و 4/3 اینچی در15 اینچی از 8/1 اینچ پلکسی گلاس

دو لولا برنجی کوچک با پیچ

میخ های پایان کار سایز 4d

مرحله 2 برش قطعات پایه از طول
برش چوب

اولین قدم برش قطعات برای لبه های پایه است. با استفاده از اره فارسی بر یا اره گرد ، یک قطعه چوب کاج 1x8 به طول 16 اینچ و قطعه دوم به طول 13 اینچ برش دهید. این دو قطعه در مرحله آینده به عرض مناسب بریده می شوند.

علاوه بر این ، دو قطعه 1x8 با عرض 16 اینچ را برش دهید. این قسمت پایین فیدر هستند و در مرحله آینده به عرض 4 اینچ بریده می شوند.

مرحله 3: برش قطعه ای برای نشستن پرندگان

برش چوب

دو قطعه استوانه ای را برش بزنید تا  محل نشستن پرنده ها در طرفین فیدر باشند. با استفاده از اره فارسی بر یا اره گرد ، دو بخش از قطعه استوانه ای  با قطر 2/1 اینچ را به طول 16 و 2/1 اینچ برش دهید.

مرحله چهار: برش قطعات پایه
برش چوب

دیواره ی میز اره خود را 2 و 4/1 اینچ از سمت راست تیغه اره تنظیم کنید و تیغه را تا حدود 1 اینچ بالاتر از میز تنظیم کنید. مطمئن شوید که تیغه در 0 درجه (کاملا موازی سطح بالای میز) تنظیم شده است. هر یک از تخته های 16 اینچی و 13 اینچی را به  عرض 2 و 4/1 اینچ ببرید. قسمت های باقی مانده را کنار بگذارید.

سپس ، عرض دیواره  را به 4 اینچ تنظیم کنید ، و دو قطعه قسمت پایین فیدر را ببرید.

مرحله 5: برای قسمت نشستن پرندگان سوراخ هایی را ایجاد کنید
دلر کاری چوب

دو تخته با طول 13 اینچ و عرض 4 و 4/1 اینچ را روی میز قرار دهید. از هر انتهای تخته ها 4/3 اینچ را اندازه بگیرید و با یک مداد علامت بزنید.سپسدر همان محل  مرکز عرض تخته (1 و 8/1 اینچ ا از هر لبه به طرف داخل) را پیدا کنید.

یک مته به قطر 2/1 اینچ را در دریل برقی قرار دهید ، سپس یک سوراخ با عمق 4/1اینچ را درون هر یک از چهار علامت مداد ایجاد کنید ( دو تا در هر تخته 13 اینچی).

مرحله 6: سوار کردن شالوده کار
مونتاژ کار

پس از ایجاد سوراخ های در تخته های 13 اینچی برای نشستن پرنده ها ، زمان آن رسیده که مونتاژ را انجام دهید. از هر انتهای تخته های 13 اینچی (در همان طرفی که سوراخ های محل نشستن را ایجاد کردید) 1 و  2/1 اینچ را اندازه بگیرید و با مداد علامت بزنید. سپس تخته های 13 اینچی را روی لبه با سوراخ های روبروی یکدیگر قرار دهید. تخته های 16 اینچی را بین تابلوهای 13 اینچی قرار دهید به طوری که لبه های بیرونی روی علائم مداد 

قرار بگیرند. سپس ، قطعه های استوانه ای نشستن پرندگان را درون سوراخ ها بگذارید.

پایه را با زدن دو میخ  در هر قسمت مشترک (میخ زدن ازتخته های 13 اینچی به تخته های 16 اینچی) به هم بچسبانید. هیچ میخی را ازتخته های 13 اینچی به قسمت انتهایی قسمت های استوانه ای  نزنید: سوراخ ها مکان نشستن پرندگان را در جای خود نگه می دارند. در مرحله بعد ، سطح شالوده  را بر روی میز کار قرار داده و هرکدام از دو تخته ای را که به عنوان قسمت پایین فیدرعمل می کند در شالوده قرار دهید. باید بین دو تخته زیرین یک فاصله 2/1 اینچی وجود داشته باشد و لبه های پایین تخته ها باید با سطح میز موازی باشند. هر تخته زیرین را با چند میخ تکمیل کار از طریق لبه های قسمت پایه به کار وصل کنید.

مرحله 7: تخته های پایانی را در سایز مناسب ببرید
برش چوب

 بعد ازساخت پایه ، مرحله بعدی برش دو قطعه چوب کاج برای انتهای فیدر پرنده به اندازه مناسب است. در مرحله بعدی زوایای این تخته ها را برش می دهید.

دو قطعه چوب کاج 1x8 را به طول 9 اینچ با استفاده از اره فارسی بر یا اره گرد برش دهید. پس ازاینکه دو بخش 9 اینچی را ایجاد کردید، دیواره ی میز اره خود را در 7 اینچی سمت راست تیغه قرار دهید و تیغه را تا حدود یک اینچ از ارتفاع بلند کنید. اره را روشن کنید و دو تخته با طول9 اینچ را به عرض 7 اینچ برش دهید.

مرحله 8 برش قسمت های انتهایی زاویه دار
برش چوب

هر یک از تخته های انتهایی 9x7 را روی یک میز کار قرار دهید. در یکی از لبه های 7 اینچی ، یک علامت در مرکز بزنید (از هر انتها 3 و نیم اینچ به داخل). سپس ، از انتهای دیگر کار ، در هر طرف به اندازه 2 و 4/1 اینچ علامت بزنید. در آخر ، در انتهای مخالف ، از هر انتها به داخل  1 و نیم اینچ علامت بزنید. بین علامت ها خط بکشید تا خطوط برش را مشخص کنید.

با استفاده از اره فارسی بر یا اره گرد ، بر روی علائم مداد برش بزنید تا قسمت های زاویه دار فیدر ایجاد شود.

مرحله 9: برش شیار های برای پلکسی گلاس
برش چوب

قبل از اینکه انتهای فیدر پرنده به پایه ها وصل شود ، باید یک شیار در هر طرف از قسمت های انتهایی آن وجود داشته باشد تا بتوانید از پلکسی گلاس استفاده کنید.

دیواره ی میزاره خود را 4/1اینچ از لبه سمت راست میز اره دور کنید. ارتفاع تیغه را بر روی4/1 اینچ تنظیم کنید.

میزاره را روشن کنید. یکی از تخته های انتهایی را به صورت صاف روی میز اره قرار دهید در حالی که یکی از بلندترین لبه ها در برابر حصار وجود دارد ، و تخته را از اره عبور دهید ، یک شیار با عمق 4/1 اینچ را در این طرف برش دهید (4/1 اینچ از لبه). تخته را روی آن بچرخانید و یک شیار همانند قبل را در امتداد لبه بلند مخالف (در همان طرف) یک انتها برش بزنید. با بریدن دو شیار مشابه در انتهای دیگر تخته این کار را تکرار کنید.

قبل از ادامه، سه قطعه چوب کاج وجود دارد که باید از طول بریده شوند.  ابتدا با استفاده از برخی قطعات از برش های قبلی ، یک قطعه چوب کاج را به عرض 1 و نیم اینچ و طول 14 و نیم اینچ برش دهید. این قطعه روی شکاف پایه فیدر قرار خواهد گرفت و به شما کمک می کند تا غذای پرنده  را از سمت شکافهای موجود در 

فیدر و زیر پلکسی گلاس وارد کنید. این قطعه در مرحله بعدی اضافه می شود.

سپس دو قطعه چوب کاج را به طول 4/3اینچ در 4/3 اینچ در 6 اینچ برش دهید. دو انتهای فیدر پرنده (که در آن شیارها را برش داده اید) صاف بر میز کار قرار دهید طوری که که شیارها به سمت بالا قرار داشته باشند. یکی از دو نوار را در برابر لبه 4 اینچی یکی از قطعه های انتهایی قرار دهید (با زیرقسمت انتهایی همتراز شود). زوایای مشخص شده در طرفین تخته های انتهایی را روی نوار علامت بزنید و هر انتهای نوار را در امتداد علائم برش دهید. سپس ، نوار را در مکانی روی  لبه زیرین سطح شیار دار تخته انتهایی با میخ متصل کنید. این کار را با نوار در تخته انتهایی دیگر تکرار کنید. این نوار به عنوان متوقف کننده کف پلکسی گلاس عمل می کند و باعث می شود دانه بتواند با استفاده از جاذبه خود را به داخل محل تغذیه برساند.

مرحله 10: اتصال قسمت های کناری پایه
مونتاژ

با برش شیارهای دو تخته انتهایی و اتصال نوارهای متوقف کننده ، زمان آن است که تخته ها را به پایه وصل کنیم. هر یک از دو تخته 

انتهایی را (در حالی که شیارهای پلکسی گلاس که روبروی یکدیگر قرار دارند) در مرکز و در امتداد قسمت انتهای تخته13 اینچی پایه قرار دارد. کف 4 اینچی هر تخته انتهایی باید صاف بر روی قسمت شالوده فیدر پرنده باشد.

تخته های انتهایی را با چند میخ سایز 4 ، همانطور که در تصویر بالا نشان داده شده است به پایه متصل کنید. ممکن است نگه داشتن هر یک از تخته های انتهایی با یک گیره نجاری کوچک قبل از میخ زدن کمحک کننده باشد. بعد از اتصال دو انتها به شالوده ،یک نوار با طول 13 اینچ و عرض 1 و نیم اینچ (که در مرحله هفت بریده اید) را بین دو نوار توقف روی تخته انتهایی قرار دهید ، و شکاف را در زیر فیدر پوشانید. تخته را در جای خود با چند میخ در تخته های پایین متصل کنید.

مرحله 11: برش تخته های سقف
برش چوب

با انتهای متصل شده به شالوده ، مرحله بعدی برش تخته های سقف است.

دو قطعه چوب کاج 1x8 را به طول 18 اینچ با استفاده از اره فارسی بر یا اره گرد برش دهید. سپس به  میز اره انتقال داده  و تیغه را تا حدود 1 و نیم اینچ بالای میز آورده و زاویه تیغ را تا 31 درجه تنظیم کنید. در مرحله بعدی دیوار  را طوری تنظیم کنید که طولانی ترین نقطه شکاف عرض 6و نیم اینچی داشته باشد و یک طرف از هر دو تخته را ببرید تا دو صفحه برای سقف تشکیل شود.

مرحله 12: اتصال یکی از صفحه های سقف
مونتاژ کار

با برش دو صفحه سقف ، مرحله بعدی وصل کردن یکی از دو صفحه سقف به کار است. با این حال ، قبل از انجام این کار ، باید پلکسی گلاس نصب شود. یک قطعه پلکسی گلاس را در هر یک از شیارها در هرطرف از فیدر قرار دهید. لبه بالایی پلکسی گلاس باید با لبه بالایی هر تخته انتها مطابقت داشته باشد. اگر پلکسی گلاس بالاتر از انتهای فیدر باشد ، ممکن است لازم باشد که پلکسی گلاس را کمی اصلاح کنید تا همتراز شود.

سپس یکی از صفحه های سقفی را روی قسمت انتهایی قرار دهید تا لبه آجدار موازی  پایه ساخت باشد و با قله صفحه انتهای فیدر پرنده 

همتراز شود. هر انتهای سقف باید از لبه های فیدر به اندازه یک اینچ جلوتر باشد. پانل سقف را در جای خود (با سه میخ در قسمت مشترک) و یک چکش قرار دهید.

مرحله 13: تخته سقف لولا دار را وصل کنید
مونتاژ کار

با وجود نیمی از سقف در بالای فیدر پرنده ، مرحله بعدی وصل کردن صفحه سقف باقیمانده با لولا است. پانل سقف باقیمانده را روی سقف قرار دهید تا دو لبه آجدار به هم بچسبند و انتهای تخته های سقف با تخته ثابت مطابقت داشته باشند. دو لولای را بر روی قسمت آجدار در بالای صفحه قرار دهید (از هر انتها حدود چهار اینچ) و با استفاده از پیچ های عرضه شده با لولا ، لولا را به هر صفحه سقف وصل کنید. سپس صفحه لولادار را باز کرده و ببندید تا مطمئن شوید که پانل سقف به راحتی باز می شود و کاملاً بسته می شود.

مرحله 14: نصب کردن فیدر پرنده
مونتاژ کار

>هم اکنون مرحله ساخت و ساز کامل شده است و زمان نصب فیدر است. فیدر را می توان با استفاده از یک براکت L (همانطور که نشان داده شده است) نصب کرد یا می توان آن را از قلاب آویزان

کرد (همانطور که در مرحله آینده مشاهده خواهید کرد). برای نصب با استفاده از یک براکت L ، کافی است یک لبه براکت را در وسط قسمت زیرین فیدر (همانطور که نشان داده شده است) قرار دهید و با یک پیچ خودرو از طریق هر سوراخ وصل کنید.

سپس با وصل کردن براکت L به دیواری که قرار است فیدر پرنده نصب شود ، فیدر را نصب کنید. برای آویزان کردن فیدر پرنده ، استفاده از یک جفت قلاب  (یکی در هر انتهااز فیدر در حدود یک اینچ پایین تر از قله سقف) و یک زنجیر که قلاب های را به هم وصل می کند را امتحان کنید.

روش آویزان کردن جایگزین: ممکن است بخواهید فیدر پرنده را آویزان کنید تا آن را با استفاده از قفسه یا براکت L نصب کنید.  آویزان کردن فیدر پرنده به طور معمول از دسترسی فیدر به سنجاب ها ، راکون ها جلوگیری می کند. می توانید فیدر را با استفاده از قلاب ها و زنجیر آویزان کنید.

مرحله 15: فیدر را پر کنید

با نصب و یا آویزان کردن فیدر در محل ، زمان آن رسیده که فیدر را پر کنید. تخته سقف لولایی را بلند کرده و بذر پرنده مورد نظر خود را در قسمت بالای فیدر بریزید. مقدار محدودی از بذر پرندگان باید از طریق دهانه های پایه پلکسی گلاس جریان یابد و به پرندگان امکان دسترسی به بذر را بدهد. هنگام پر شدن فیدر ، پانل سقف را ببندید.

برگرفته از سایت

https://www.thesprucecrafts.com

ارسال نظر
پاسخ دهید
لطفا برای ارسال نظر وارد شوید.

فهرست

تنظیمات