پایه نرده

جز اسلی نرده های چوبی را نرده های چوبی تشکیل می دهند. نرده های از کنار هم قرار گرفتن این پایه ها تشکیل می شوند.

فهرست

تنظیمات