پایه نرده

جز اسلی نرده های چوبی را نرده های چوبی تشکیل می دهند. نرده های از کنار هم قرار گرفتن این پایه ها تشکیل می شوند.

ادامه مطلب

فهرست

تنظیمات